Termeni și condiții

 

I. Informații preliminare

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Acest document (denumit în continuare „Prezentul document”, „Contractul” sau „Termeni și Condiții”), împreună cu documentele menționate în el, reprezintă condițiile utilizării platformei Canine România (denumită în continuare "platforma"). Prin navigarea pe platforma noastră sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală – un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate, înainte de a naviga pe platformă sau a vă înregistra. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politicile indicate mai sus, vă rugăm să nu utilizați platforma.

 

II. Prezentul Contract. Obligativitate. Contact

 1. Caracter obligatoriu. Înțelegeți că atât prezentul document, cât și toate politicile la care acesta face referire (Politica de confidențialitate) au caracter obligatoriu față de dvs. Prin navigarea pe platforma noastră, vă luați angajamentul de a respecta prezentul document și politicile indicate.
 2. Modificări și actualizări. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Accesând platforma noastră veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor.
 3. Nu putem garanta faptul că orice anunțuri care au fost incluse la un moment dat pe site vor mai fi valabile în orice moment. Fiecare utilizator are responsabilitatea de a își dezactiva singur anunțul, dacă nu mai este valabil.
 4. Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la contact@canine.ro și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

 

III. Datele dvs. cu caracter personal

 1. Platforma prelucrează date cu caracter personal furnizate de dvs. sau colectate din alte surse așa cum am descris pe larg în Politica de confidențialitate. Ne-am luat angajamentul să respectăm legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
 2. Prin vizitarea și/sau utilizarea site-ului sau prin interacțiunea cu noi prin orice metodă și/sau orice mijloc de comunicare la distanță, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal astfel cum am descris în Politica de confidențialitate.
 3. Declarați, totodată, că toate datele personale și informațiile transmise către noi sunt actualizate, exacte. În măsura în care datele nu vă aparțin, declarați că ați obținut acordul scris și prealabil al persoanei vizate ale cărei date le transmiteți către noi sau că transmiteți datele în baza altui temei legal conform Regulamentului (EU) 679/2016.
 4. Colectăm informații precum adresa IP, navigatorul sau dispozitivul folosit cât și date despre sesiunea dvs. prin unelte terțe.

 

IV. Eligibilitate

Pentru a putea publica un anunț sau iniția o discuție pe platforma noastră trebuie să fiți de acord cu Termenii și cu Politicile de protecție a datelor cu caracter personal și să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate.

 

V. Reguli privind utilizarea platformei

 1. Prin accesarea, vizitarea, publicarea unui anunț, participarea la o discuție sau desfășurarea oricărei alte activități pe platforma noastră, promiteți să respectați următoarele reguli:
  • Veți folosi această platformă exclusiv pentru adăugarea unor anunțuri legitime sau pentru informare;
  • Nu veți adăuga niciun anunț fals sau fraudulos, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a șterge anunțul și informa autoritățile competente dacă suspectăm că anunțul prezintă un pericol pentru ceilalți utilizatori ai platformei noastre;
  • Veți furniza informații reale, exacte, complete și actualizate;
  • Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe această platformă;
  • Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu platformei noastre, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate.
 2. Consecințe. Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus, de a șterge anunțurile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/penală a oricăror fapte antisociale și de a ne adresa justiției pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusive beneficiile nerealizate și cheltuielile de judecată (inclusiv onorariile avocaților).

 

VI. Forța Majoră 

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră include, dar nu se limitează la schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, epidemii și acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

 

VII. Proprietate intelectuală

7.1. Întregul conținut al platformei este proprietatea noastră intelectuală. Platforma va fi folosită de către utilizatori doar pentru informare.

7.2. Utilizatorii platformei nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral platforma, reproduce parțial sau integral platforma, copia, distribui, vinde sau exploata platforma în orice altă manieră contrară intereselor noastre, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

7.3. Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a noastră. Întreaga platformă este protejată de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

 

VIII. Acest Contract

8.1. Acești Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră și noi în ceea ce privește obiectul oricărui Contract și înlocuiește orice alt acord, orice altă înțelegere anterioară verbală sau scrisă dintre dumneavoastră și noi.

8.2. Contractul încheiat între noi și dumneavoastră are un caracter obligatoriu. Nu puteți transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre care decurg din acesta.

 

IX. Legislația aplicabilă

9.1. Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a platformei li se vor aplica legea română. Orice litigiu între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.

 

X. Notificări

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

 • Pentru Utilizator – la adresa de e-mail menționată în prin intermediul Platformei;
 • Pentru Prestator – la următoarea adresă electronică: contact@canine.ro

 

XI. Confidențialitate

Atât Prestatorul cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția Livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizatorul va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate prevăzute în prezentul Acord Clientul confirmă faptul că Prestatorul are dreptul să divulge terților (ex. in cazul materialelor promoționale) că a acționat pentru Client.